Kdo jsme a co nabízíme

Vítáme Vás na stránkách Terapeutického centra Podolí.

Jsme tým psychologů a terapeutů a poskytujeme služby v oblasti psychologického poradenství, terapie a osobního rozvoje. Každý máme svůj způsob práce a každý jsme jiný. O tom, jakým způsobem pracujeme, z čeho vycházíme a jaké máme vzdělání, si můžete více přečíst v našich profilech.


Individuální Terapie

Jedná se o setkání tváří v tvář, kterému je přítomen pouze klient a terapeut. Tato setkání trvají přibližně 50 – 60 minut a jejich cílem je poskytnout klientovi bezpečný prostor, ve kterém může sdílet jakékoli své potíže, pocity, ale třeba i obavy nebo nepříjemné zážitky z minulosti.

Individuální terapie může být způsobem, jak lépe porozumět sám sobě i lidem ve vašem okolí. Může pomoci najít rovnováhu v sobě i ve vztazích s druhými lidmi, je-li to žádoucí a je-li to přáním klienta, lze pracovat na změnách v osobním životě i v blízkých vztazích.

Individuální terapie může pomoci vyrovnat se s psychickými obtížemi, ale může být také možností osobního růstu a rozvoje, hledání vlastní cesty v životě tak, aby v něm bylo člověku co nejlépe.

Důležitým faktorem v individuální terapii je terapeutický vztah a určitý čas, který je k dosažení změny zapotřebí. Řada situací v životě nemá jedno správné řešení a terapie je spíše společným hledáním cesty, na které je terapeut spíše klientovým průvodcem. Nelze očekávat, že se vše, co vás roky trápilo, vyřeší za pár setkání.

S čím může individuální terapie pomoci:

  • Obavy, strach
  • Úzkost
  • Smutek, deprese
  • Neshody s kolegy, partnerem, rodinou, dětmi
  • Konflikty ve vztazích
  • Situace, které se vám dějí opakovaně, a které vám nejsou příjemné (chcete něco změnit)
  • Závislosti
  • Vyrovnání se s traumatickou událostí
  • Vyrovnání se s akutní obtížnou situací (úmrtí blízké osoby, ztráta práce, rozhodování o zásadních životních změnách) – krizová intervence

Psychologické poradenství pak představuje spíše situačně zaměřenou konzultaci, která vám může pomoci se zorientovat v možnostech systému a forem poskytování odborné péče. Může být užitečné při konkrétně formulovaných otázkách nebo jako mezikrok při hledání vhodných forem pomoci v různých životních situacích.

Párová Terapie

Párová terapie je určena partnerům, kteří mají vztahové potíže (těžkosti v komunikaci, neshody v sexuálním životě, nevěra, neshody ohledně výchovy dětí…). Párová terapie se zaměřuje na hledání, jak každý z partnerů přispívá k obtížím v komunikaci a ve vztahu a co mohou udělat každý z nich pro to, aby se to změnilo.

V párové terapii terapeut naslouchá oběma partnerům, dává jim zpětnou vazbu a nezaujatý náhled na jejich vztah a chování obou partnerů v něm. Snaží se spolu s partnery hledat cesty sladění a naplnění potřeb a přání každého z nich tak, aby oba byli v rámci možností spokojeni, aby jeden neuspokojoval své potřeby na úkor druhého. Terapeut není soudcem, nehodnotí, kdo má pravdu, nehledá, na čí straně je vina. Centrem jeho zájmu je partnerský vztah, nikoli některý z partnerů. Cílem není nalézt pravdu, ale harmonii a soulad všech aspektů párového vztahu.

Základním předpokladem úspěšné spolupráce je, že oba partneři jsou motivováni na vztahu pracovat, pokud tato podmínka splněna není, je nejlepším řešením individuální terapie.

Tato služba může být poskytována jedním terapeutem nebo terapeutickým párem. Terapeutický pár dává možnost vidět problém z různých úhlů pohledu a tedy získání širší perspektivy.

Skupinová Terapie

Skupinová terapie umožňuje v bezpečném prostředí sdílet své potíže s druhými, získávat ke svému chování a vystupování zpětnou vazbu a tak nabízí možnost dosáhnout pozitivních změn v osobním životě prostřednictvím vztahů ve skupině, kterou tvoří 2 terapeuti a další klienti (většinou 7 až 10 osob).

Dynamika skupinové terapie vám poskytne podporu, umožní lépe nahlédnout na sebe a své fungování v sociálních situacích, naučí vás lépe rozpoznávat a zvládat své pocity. Skupinová terapie podpoří komunikační dovednosti, umožní lépe poznat své silné a slabé stránky. Ve skupině bude možné pracovat na svých tématech z pracovního nebo osobního života.

Terapeutická práce ve skupině probíhá především formou rozhovorů, kdy se zapojují všichni členové skupiny. V těchto rozhovorech reflektujeme i okolnosti a důvody toho, co je řečeno. Ve skupině neprobíhají jen rozhovory, ale i různé neverbální techniky, zkušenosti z těchto technik následně ve skupině také reflektujeme.

V případě zájmu o skupinovou terapii kontaktujte PhDr. Terezu Kalašovou